Spracovateľ osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime a spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 a so zákonom č. 8/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Web stránku www.emcubio.sk prevádzkuje Ondrej Vavrík, Pod hájom 1082/37, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 51389517, zapísaný na OÚ Trenčín, číslo živnostenského registra: 350-41275.

Vaše osobné údaje spracúvajú aj spoločnosti s ktorými spolupracujeme, pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov pre služby týchto spoločností, ktoré využívame na našej stránke. Zoznam spoločností: Google LLC , Facebook Inc., Smartsupp.com, s.r.o..

O spracúvaní vašich osobných údajov sa môžete informovať emailom na info@emcubio.sk.

Osobne údaje, ktoré spracúvame

Spracúvame iba nevyhnutné údaje

Pre zabezpečenie vysokej kvality poskytovaných služieb spracúvame len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe osobitného súhlasu, spracúvame osobné údaje len v rozsahu potrebnom na splnenie účelu na ktorý sú spracúvané. Rozsah údajov je uvedený v súhlase.

Zoznam údajov, ktoré spracúvame

Kontaktný formulár

Pri používaní stránok môžete poskytnúť svoje údaje prevádzkovateľovi www.emcubio.sk za účelom spätného kontaktovania. Osobné údaje sú spracúvané iba nevyhnutnú dobu pre splnenie účelu.

Údaje, ktoré nám môžete poskytnúť:

 1. Meno a priezvisko (nevyhnutné)
 2. E-mailová adresa (nevyhnutné)
 3. Telefónne číslo (nevyhnutné)
 4. Spoločnosť (vaša spoločnosť / zamestnávateľ)

Marketingové emaily

Používaním našich stránok môžete dobrovoľne poskytnúť svoje osobné údaje za účelom zasielania marketingových emailov. K poskytnutiu osobných údajov môže dôjsť v prípade, že používateľ poskytne emailovú adresu z ktorej je možné identifikovať totožnosť.

Údaje, ktoré nám môžete poskytnúť:

 1. Meno a priezvisko (nevyhnutné)
 2. E-mailová adresa (nevyhnutné)

Osobné údaje pre zasielanie marketingových emailov poskytujete dobrovoľne. Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, podmienkou spracúvania vašich osobných údajov pre tento účel je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účel zasielania marketingových emailov.

V prípade, že ste náš zákazník a zasielame vám marketingové emaily týkajúce sa poskytovaných služieb, považujeme za opravnený záujem informovať vás o podobných službách ktoré u nás využívate.

Spracovanie osobných údajov pre tento účel trvá do odvolania súhlasu alebo 2 roky podľa toho čo nastane skôr. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Cookies

V prípade, že ste udelili na našej stránke súhlas so spracúvaním osobných údajov vaše údaje spracúvame pomocou cookies. Zistite ako používajú partnerské spoločnosti vaše údaje prečítaním ich podmienok spracúvania osobných údajov.

Facebook – https://www.facebook.com/policy/cookies/

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=sk , https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=sv

Smartlook – https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy

Naša stránka využíva aj cookies súbory, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej stránky. Pomocou týchto cookies nespracúvame žiadne osobné údaje. Z tohoto dôvodu nie je pre tento druh cookies potrebný súhlas s ich používaním na našej stránke.

Za akým účelom spracúvame osobné údaje

Analytika

Prostredníctvom služby Google Analytics a Smartlook spracúvame vaše osobné údaje za účelom analyzovania návštevnosti našej web stránky. Účelom je zistenie počtu návštevníkov a to, či je pre vás ako používateľov a potenciálnych záujemcov o naše služby web stránka zaujímavá.

Personalizácia reklám

Pre personalizáciu reklám v nami využívaných reklamných systémoch Google Ads, Google DoubleClick, Google AdSense a Facebook Pixel tieto služby spracúvajú vaše osobné údaje. Účelom je zobrazenie reklám práve tým používateľom, ktorí môžu mať záujem o naše služby, produkty a obsah ktorý publikujeme.

Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame iba čas nevyhnutný na splnenie účelu za ktorým boli poskytnuté. Zvyčajne ide o dobu do 2 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Bezpečnosť

Vaše osobné údaje uchovávame v bezpečí. Vykonávame všetky dostupné opatrenia pre zabezpečenie údajov proti pozmeneniu, strate a zneužitiu. Osoby, ktoré majú prístup k spracúvaným osobným údajom sú viazaní k mlčanlivosti a využívaniu na iný účel ako boli poskytnuté. Aplikácie tretích strán, ktoré využívame a spracúvajú vaše údaje, používajú rovnaký alebo vyšší stupeň ochrany.

Vaše práva

Právo na prístup k osobným údajom

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje, máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informáciám súvisiacim so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ požiadate o sprístupnenie osobných údajov, sme povinní vám tieto údaje poskytnúť zdarma. Pokiaľ pôjde o opakované poskytnutie osobných údajov sme oprávnení požadovať poplatok v primeranej výške vzhľadom na administratívne úkony.

Právo na opravu osobných údajov

Ak máte podozrenie že osobné údaje ktoré ste nám poskytli sú nesprávne alebo neúplné, máte právo požiadať o opravu nesprávnych údajov alebo o doplnenie. Sme povinní bezodkladne vaše osobné údaje opraviť a doplniť.

Právo na vymazanie osobných údajov

Osobné údaje je možné zmazať za predpokladu:

 1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účel za ktorým boli získané a spracúvané
 2. Odvoláte súhlas na základe ktorého údaje spracúvame a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie
 3. Namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov a neprevažujú dôvody pre ich ďalšie spracúvanie
 4. Pokiaľ spracúvame osobné údaje nezákonne
 5. Osobné údaje boli získané ponukou informačnej spoločnosti

Právo na vymazanie osobných údajov nemáte za predpokladu, že ich spracúvanie je potrebné z dôvodov:

 1. Uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie
 2. Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia
 3. Splnenie povinnosti podľa zákona, osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv podľa ktorých je Slovenská republika viazaná na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
 4. Preukázanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov
 5. Archivácia na účel historického výskumu, vedecké alebo štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné že by vaše právo znemožnilo alebo sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania údajov

Práva na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak:

 1. Podáte námietku k správnosti osobných údajov. Spracúvanie je obmedzené počas obdobia umožňujúceho overiť nám správnosť osobných údajov
 2. Spracúvame údaje protizákonne a žiadate miesto zmazania údajov obmedzenie ich používania
 3. Pre účely spracúvania už nepotrebujeme vaše osobné údaje ale potrebujete ich na uplatnenie alebo preukázania či obhájenie právnych nárokov
 4. Namietate spracúvaniu osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvať osobné údajov vzhľadom na konkrétnu situáciu na základe:

 1. Spracúvania údajov na marketingové účely
 2. Spracovania údajov na štatistické účely, alebo účely vedeckého a historického výskumu
 3. Právneho titulu plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci či iného právneho titulu nášho oprávneného záujmu

Pokiaľ budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov pre marketingové účely, nemôžeme ďalej vaše údaje spracúvať.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje ktoré nám boli poskytnuté za účelom poskytnutia týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi. Osobné údaje musia byť dodané v bežne používanom a čitateľnom formáte, pokiaľ boli údaje získané na základe vášho súhlasu alebo zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať napísaním žiadosti na emailovú adresu info@emcubio.sk.

Spracovanie osobných údajov tretími stranami

Pri poskytovaní služieb môže dôjsť k prenosu vašich údajov tretím stranám sídliacim mimo územia Slovenskej republiky. Osobné údaje sú chránené a k prenosu údajov dochádza v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami. Pokiaľ sú údaje prenášané do krajín mimo Európskej Únie, dbáme na to aby príjemca spĺňal certifikát „PrivacyShield“ ako záruku, že sú všetky údaje v bezpečí.

Koho kontaktovať v prípade problémov

Pokiaľ si myslíte, že sme porušili vaše práva ohľadom spracúvania osobných údajov, kontaktujte nás prosím na info@emcubio.sk.

Môžete kontaktovať aj Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresou Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.